Ceny tepla v Čadci 2017-2023

V článku sa pokúšame zhrnúť vývoj cien tepla v meste Čadca. Dôvodom je poskytnúť základné informácie pre vlastníkov, ktorých zaujíma, ako sa vyvíjali náklady za dodávku tepla v posledných rokoch. Článok nie je komplexnou analýzou cien tepla, ale má poskytnúť základné informácie o princípoch cenotvorby a reálnych cenách tepla.

Vývoj cien plynu v roku 2022 bol extrémny. To má dopad na ceny tepla a obyvateľstvo s napätím čakalo, ako bude štát túto situáciu riešiť. Nasledujúci obrázok je prevzatý zo stránky KurzyCZ.


Ako sa tvorí cena teplaCena za dodávané teplo je regulovaná a schvaľovaná každý rok Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO. Úrad schvaľuje maximálne ceny, ktoré v nasledujúcom roku môže dodávateľ tepla fakturovať.

Dvojzložková cena

Cena je stanovená dvojzložkovo, na konci vyúčtovacieho obdobia môže dodávateľ urobiť takzvané prerozdelenie fixných nákladov.

Variabilná zložka: zahŕňa predovšetkým náklady na palivo a energiu čerpadiel (plyn, uhlie, štiepka, elektrická energia). Ak výrobca nie je schopný nakúpiť energie v schválenej cene, znáša rozdiel nákladov a nesmie ho rozúčtovať koncovým odberateľom (strata výrobcu). V Čadci tvoria variabilné náklady približne 55% ceny tepla (roky 2017-2022).

Fixná zložka: zahŕňa predovšetkým odpisy, mzdové náklady + primeraný zisk výrobcu. Ak výrobca prekročí náklady schválené ÚRSO-m, nesmie ich zahrnúť do ceny tepla. Fixná zložka je určená na základe odberových diagramov vykurovaných domov a očakávaných fixných nákladov, ktoré výrobca predloží a zdokladuje ich oprávnenosť Úradu. V Čadci tvoria fixné náklady približne 45% ceny tepla (roky 2017-2022).

Prerozdelenie fixných nákladov: spôsobí, že všetci odberatelia v meste majú v dôsledku prerozdelenia fakturovanú rovnakú jednotkovú cenu za dodanú kWh tepla. Prerozdelenie zabezpečuje spravodlivé rozdelenie nákladov medzi odberateľov. V Čadci sa pohybovala cena tepla dodávaného Mestskou teplárenskou spoločnosťou od roku 2017 do roku 2022 v rozsahu 0,1016 až 0,1141 EUR/kWh.
 


Opatrenie vlády SR - obmedzenie dopadov na obyvateľstvo


Dňom účinosti 31.12.2022 vstúpilo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 464/2022 Z.z. To zaručuje, že obyvateľstvo je chránené pred neznesiteľným navýšením cien energií. Bohužiaľ, "Čierny Peter" je týmto nariadením presunutý na výrobcov tepla, pretože finančné vysporiadanie voči štátu podľa tohoto nariadenia je stanovené na august 2024. Dovtedy náklady na energie nad regulovanú cenu znáša dodávateľ tepla. Zostáva iba dúfať, že ceny plynu a ostatných palív sa budú postupne stabilizovať a výrobcovia tepla sa nedostanú do neriešiteľnej situácie a následnej nesolventnosti v súvislosti s úhradou palív v priebehu roka 2023.

Vyššie spomínané nariadenie umožňuje dodávateľom tepla fakturovať ceny maximálne o 20 EUR za MWh (=0,02 EUR/kWh) vyššie, ako cena schválena ÚRSO-m pre rok 2022. Pri výpočte sa používa takzvaná jednotková cena,  

Ceny za 1 kWh dodaného tepla v Čadci

Pre MTS to znamená že za rok 2023 môže fakturovať cenu maximálne 0,135463 EUR/kWh, ovšem maximálna cena tepla pre rok 2023 schválená ÚRSOM je 0,333580 EUR/DPH. Ceny sú uvádzané včítane DPH. 


Z uvedeného je zrejmé, že od roku 2017 

  • sa darilo (i vďaka veľmi dobre uzatvoreným zmluvám s dodávateľom plynu) udržiavať ceny tepla stabilné
  • v roku 2022 sa Čadca vďaka zafixovanej cene plynu vyhla dôsledkom extrémneho nárastu cien plynu a cena tepla za rok 2022 bude prakticky rovnaká, ako v predchádzajúcich rokoch
  • vďaka veľmi dobrému rozhodnutiu v minulosti a veľmi dobrej zafixovanej cene plynu (cca 20 EUR/MWh) bola cena tepla v posledných rokoch v Čadci nižšia, ako vo väčšine miest Slovenska
  • v roku 2023 sú obyvatelia pred extrémnym zvýšením ceny tepla chránení opatrením vlády, ale skutočná cena tepla vzrastie podstatne - rozdiel by mala pokryť dotácia štátu
  • navýšenie regulovanej ceny tepla v roku 2023 oproti cene schválenej ÚRSO-m za rok 2022 je cca 17-18% (podľa množstva vyrobeného tepla bude cena za 1 kWh kolísať)
  • je ťažké očakávať, že "ochranný dáždnik štátu" na cenu tepla pre obyvateľstvo bude môcť byť používaný dlho, cena pre ďalšie roky je neistá
  • dúfajme, že ceny plynu na trhu sa budú znižovať a skutočná cena tepla za rok 2023 bude podstatne nižšia, ako ÚRSO-m stanovená maximálna cena 0,333580 EUR/kWh

Prognóza pre rok 2024 (???)


Vzhľadom na to, že nie je možné očakávať, aby sa cena plynu ešte niekedy dostala na úroveň zo začiatku roku 2021, musíme počítať s tým, že dôjde k nastaveniu novej cenovej hladiny plynu i tepla. Ceny pre rok 2024 sa len ťažko dajú predikovať. Budú závisieť na volatilite cien energonosičov v priebehu roka 2023. Rovnako sa ťažko dajú predvídať prípadné ochranné opatrenia vlády, ak by vývoj cien bol nepriaznivý. Takmer z určitosťou sa dá očakávať, že v roku 2024 ešte k nejakému zvýšeniu cien dôjde.. Dúfajme, že toto zvýšenie bude na dlhšiu dobu posledné. Situáciu môžu skomplikovať i nové nariadenia EÚ týkajúce sa uplatňovania emisných povoleniek, ktoré teraz pôsobia ako sypanie piesku do súkolia zložitých dodávateľsko-odberateľských vzťahov na trhu s energiami.


Čo ďalej?


Mesto Čadca venuje veľkú pozornosť otázke zabezpečenia prijateľných cien tepla pre obyvateľov mesta. Od jesene 2021 zvoláva predseda predstavenstva MTS a.s., pán Milan Poláček, pracovné stretnutia, ktorých sa zúčastňuje primátor mesta, zástupca SPP a všetci konatelia správcovských spoločností na území mesta Čadca. Posledné stretnutie sa konalo 9.1.2023. Na stretnutiach pán Poláček prítomných informuje o aktuálnej situácii na trhu s energiami a sú konzultované strategické rozhodnutia pri zabezpečovaní dodávok plynu pre MTS. Zástupca SPP prítomných informuje o očakávaných trendoch v dodávkach plynu a o možnom cenovom vývoji. Rozhodnutie a voľba vhodného momentu pre podpísanie dlhodobého kontraktu s SPP je v rukách predsedu predstavenstva MTS. Dúfame, že bude mať pri ďalšom strategickom rozhodnutí rovnako šťastnú ruku, ako pri tých predchádzajúcich. 


Ing. Karol Bitto, 10.1.2023