Odpoveď susedke z domu XXXX v Čadci

Nemilým prekvapením predchádzajúceho týždňa bolo zistenie, že sa po Čadci šíri pamflet, ktorý sa týka našej správcovskej spoločnosti. Ten výrazne poškodzuje naše meno a komplikuje našu ďalšiu činnosť v Čadci. Prekvapuje nás, že "susedka" (sused? niekto iný?), ktorá je pod dokumentom podpísaná, s nami nikdy nekomunikovala, nič o nás nevie, ale dovolí si "informovať" susedov listom uvedeným nižšie. Informácia prekročila hranice domu a už sa šíri v okolitých domoch. 12 rokov v Čadci budujeme svoju pozíciu správcu. Stali sme sa tretím najväčším správcom v meste. Sme radi, že naše dobré meno šíria hlavne vlastníci v domoch, ktoré spravujeme. I preto sa nám ozývajú noví záujemcovia o správu. Nemôžeme si dovoliť nechať bez povšimnutia aktivity, ktoré nás poškodzujú (Jarek Nohavica - Pravda a lež).


Ako správca sme nútení reagovať na vzniknutú situáciu a rozhodli sme sa zverejniť našu odpoveď.Vážená Susedka,

urobili sme doslovný prepis Vášho listu, rozsegmentovali sme ho a odpovedáme postupne na jednotlivé témy, ktoré ste v liste otvorili. Váš text uvádzame hnedou farbou, naše vyjadrenie modrou.

Pretože preukázateľne nemáte žiadne informácie o našej spoločnosti, pozrite si, prosím, nasledujúce stránky.

Naša pozícia v regióne

Domy v našej správe

A teraz k odpovediam:


Milí susedia,
Istá záujmová skupina v našom dome chce, aby sme išli k novému správcovi – súkromnej firme KB byty – spoločnosť s ručením obmedzeným, kde ušetríme na poplatku za výkon správy. Pozrela som si na internete vo finstate, kto je za touto firmou, ako hospodária a tu je výsledok:
Spoločnosť KB-byty Čadca s.r.o. so sídlom Palárikova 81/22 022 01 Čadca sa v roku 2021 dostala do straty z 436 € na -593 €.

Nevieme, o akej záujmovej skupine hovoríte. Oslovili nás zástupkyne vlastníkov vášho bytového domu, ktoré získali informácie o našej spoločnosti. Po osobnom stretnutí a konzultácii o fungovaní našej spoločnosti, sme súhlasili s neformálnym stretnutím vlastníkov, kde sme sa predstavili a zodpovedali na otázky prítomných vlastníkov.

K strate uvádzanej vo Finstat-e: určite ste si neprezreli hospodárske výsledky všetkých našich spoločnosti (KB-soft s.r.o., KB-byty s.r.o., KB-byty Čadca s.r.o., KB-consulting), ani štruktúru a náplň našich spoločností združených do KB-group (informácie sú na našich www stránkach). Vytrhnutie jedného čísla z kontextu nedáva žiadne informácie o našej správcovskej spoločnosti a už vôbec nie o našej práci a rozsahu činností, ktorými sa zaoberáme. Nevieme, čo ste chceli uvedením čísla povedať, a ako ju majú spracovať ľudia, ktorí nemajú znalosti z oblasti účtovníctva a určite nevedia, čo znamená účtovná strata firmy. Ale urobia si záver, že KB-byty s.r.o. je "mínusový správca". 

Úradné hodiny Streda: 12:30 – 16:30 Štvrtok 12:00 – 16:00

Úradné hodiny vlastníkom, i nám, plne postačujú. Podľa zákona musíme mať kanceláriu otvorenú dvakrát týždenne. Požiadavky vlastníkov vybavujeme prevažne telefonicky a e-mailami. Po dohode s vlastníkmi sme v kancelárii k dispozícii kedykoľvek, i mimo stránkových hodín. Telefonicky sme dostupní nepretržite (7 dní v týždni, od 6:00 do 24:00, po celý rok).

Prečo sú skrátené oproti tomu, čo máme?

Pravdepodobne ste zvyknutí správcu navštevovať často. U nás je to inak. Nepotrebujete hľadať kompetentného zamestnanca. Máme koncentrované znalosti z oblasti správy bytov, pretože už viac, ako 35 rokov tvoríme a dodávame správcom na Slovensku komplexný informačný systém FiLiP® na správu bytov. Poznáme všetky požiadavky a problémy, ktoré v priebehu posledných desaťročí správcovia mali, lebo sme ich riešili a implementovali do programov. Spravovali sme byty v iných mestách, po celú dobu fungujeme, ako odborní poradcovia správcovských firiem. Naše znalosti minimalizujú čas, ktorý potrebujete stráviť u správcu. Telefonická a elektronická komunikácia znižuje nutnosť návštevy kancelárie takmer na nulu.

Počet zamestnancov 2022: nezistený (Zdroj: Štatistický úrad)
Prečo neuviedli počet zamestnancov? Ja si myslím, že nemajú žiadnych a všetko robia len posúvaním objednávok na tretie firmy.

Zamestnancov v spoločnosti KB-byty Čadca s.r.o. nemáme. Sme dvaja konatelia a účtujeme byty spravované našou spoločnosťou KB-byty Čadca s.r.o. Nemusíme byť vo firme zamestnancami, sme vlastníci. Využívame služby externej účtovníčky, ktorá vedie podvojné účtovníctvo našich firiem. Na správu bytov používame náš program FiLiP®, ktorý sme vyvinuli a udržiavame v rámci spoločnosti KB-soft s.r.o. už 36 rokov. Program plne nahradí prácu zamestnancov správcovských firiem. Ďalších zamestnancov zatiaľ nepotrebujeme.

Keď som si preštudovala návrh zmluvy o výkone správy, tak je až podozrivo jednoduchá a dáva značný priestor spoločnosti KB Byty, aby si za akékoľvek ďalšie činnosti účtovala ďalšie poplatky. Napríklad nemá v rámci poplatku za výkon správy právne služby, ktoré si budeme musieť platiť. Nikde som nezistila, že majú havarijnú službu ani žiadnych zamestnaných údržbárov, takže bude musieť zháňať firmy, ktoré si za urgentný výjazd budú účtovať vysoké poplatky a my to budeme platiť.

Zmluva je jednoduchá a transparentná. Tým, že je krátka, neumožňuje zakomponovať formulácie, ktoré správcovia zvyknú do zmluvy zahrnúť a vlastníci si ich v množstve textu nevšimnú (napríklad súhlas s cenníkom a jeho automatickými úpravami, s automatickou valorizáciu správcovského poplatku atď.). Zákon 182/1993 Z.z. je spracovaný tak komplexne, že nič podstatné nad jeho rámec správca nevymyslí. A podstatné veci, napríklad výšku správcovského poplatku, výšku príspevku do fondu opráv a ďalšie musí podľa Zákona 182/1993 Z.z. i tak odhlasovať nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov. Nie je rozumné (pre vlastníkov to je nevýhodné) dávať do zmluvy akúkoľvek formuláciu umožňujúci automatické zvýšenie poplatku v budúcnosti.

Účtovanie ďalších poplatkov: zmluvu ste si ani nepreštudovali, ani neprečítali pozorne. V článku IV, bod 2. je uvedené, že nemáme cenníky, nebudeme ich mať, ani neúčtujeme žiadne ďalšie služby, ktoré poskytujeme. To znamená, že ani havarijnú službu nemáme spoplatnenú zvlášť, je súčas´tou správcovského poplatku. To isté sa týka všetkých potvrdení, konzultácií, poradenstva z našej strany. Je to možno nezvyčajné, ale také interné pravidlá správy sme si stanovili, keď sme spoločnosť zakladali. Výnimkou sú služby uvedené v bode 3.

K problematike právneho zastúpenia: Nemáme súdne spory s vlastníkmi. Počas celej doby správy bytov v Čadci sme mali jediný prípad, keď sme potrebovali využiť služby advokátskej kancelárie a to sme operatívne vyriešili. Pri množstve bytov, ktoré spravujeme a doby pôsobenia v oblasti správy, by sa už nejaké spory dali očakávať. Ale nie sú. Čím to bude? Myslíme si, že preto, že vieme poradiť v každej situácii, do ktorej sa vlastníci dostali a dokážeme fungova´t, ako pomerne úspešný "mediátor sporov".

Dodávateľsky realizované služby: máme spätnú väzbu od vlastníkov bytov, že sumy, ktoré pod našou správou platia za poskytované služby externých firiem, bývajú nižšie, ako tie, ktoré platili správcom, ktorí ich spravovali pred nami. Nikdy nie vyššie. Príčin je určite viac.

Ešte k "značnému priestoru" pre ďalšie poplatky: náš je nulový, ale viete, aké poplatky nad rámec správy a za čo si účtuje váš súčasný správca? Všetci správcovia majú cenník dohľadateľný na www stránkach. I Váš správca ho má. Pravdepodobne Vás to ale nikdy nezaujímalo, lebo pri stretnutí s vlastníkmi vo vašom dome sme boli veľmi prekvapení, že väčšina vlastníkov ani netuší, že niečo navyše platí, koľko platí a prečo to platí. Nemajú ani informácie o právach a povinnostiach plynúcich zo Zákona 182/1993 Z.z. Informácia o právach, a povinnostiach vlastníkov je základnou informáciou, s ktorou našich vlastníkov v rámci výkonu správy na prvej schôdzi oboznamujeme.

Nezistila som ani že majú vlastných účtovníkov, takže si myslím, že vyúčtovanie si robia tiež dodávateľsky.

Účtovníkov nemáme. Vyššie sme uviedli, že nemáme zamestnancov a účtovanie bytových domov robíme, ako konatelia spoločnosti, sami. Okrem účtovania našich bytov robíme ročné vyúčtovania na kľúč pre iných správcov, rozúčtovanie tepla podľa pomerových meračov, poradenstvo, účtovníctvo pre viacero SVB v iných mestách Slovenska. Je to vďaka programu FiLiP® a našim skúsenostiam. Náklady na výpočtovú techniku a dobrý program sú neporovnateľne nižšie, ako mzda zamestnancov. To je, okrem skúseností a vedomostí, ďalší dôvod, prečo si môžeme dovoliť mať podstatne nižší správcovský poplatok, ako iní správcovia.

Iba pre porovnanie: správcovské spoločnosti, ktoré používajú náš program FiLiP®, zamestnávajú zvyčajne jednu účtovníčku na 1.000 bytov a tá zvládne kompletnú správu bytov. My máme v Čadci a blízkom okolí zatiaľ 750 bytov, sme dvaja a máme nekonečné možnosti na ďalšie zdokonaľovanie programov - to znamená ďalšie zvýšenie efektivity práce. Nemusíme prijímať zamestnancov a v rámci "oprávneného ekonomického nákladu", zbytočne navyšovať výšku správcovského poplatku. 

Teraz máme v ČSOB vedenie účtu i poplatky za operácie na účte zadarmo. To stratíme, ak budeme v Slovenskej sporiteľni, ktorú nám v predloženej zmluve o výkone správy určujú KB byty a budeme platiť všetky poplatky za nový účet. Budeme si musieť tiež zmeniť všetky platobné príkazy a presmerovať naše mesačné zálohové platby do novej banky- KB byty chcú, aby mali výhradne elektronickú komunikáciu, aby na nás ušetrili, ale čo budú robiť starší ľudia, ktorí nemajú internet – budú extra platiť poštovné ???

Vzor zmluvy, ktorú ste dostali, je VZOR, nie zmluva, ktorú budete podpisovať. Asi ste zvyknutí, že to, čo dostanete, je nezmeniteľné, ale u nás sa zmluva schvaľuje na schôdzi vlastníkov, alebo písomným hlasovaním a predtým si vlastníci určia, ktoré body chcú zmeniť, ako ich chcú zmeniť a čo chcú doplniť. Máme bytové domy i v ČSOB, i vo VÚB, i v Tatrabanke. To, že preferujeme SLSP, vlastníkov nijako neobmedzuje. Prevod bankového účtu z jedného správcu na druhého je podmienený predovšetkým súhlasom banky, následne súhlasom pôvodného správcu, lebo je vlastníkom účtu otvoreného pre Váš bytový dom. Ak nebude súhlasiť , prevod nebude možný. My sami s prevodom problém nemáme, zjednodušil by sa prechod domu medzi správcami.

Elektronická komunikácia: je potrebné zmluvu čítať s porozumením. V článku VI. bod 1. nie je použité spojenie "správca chce", ani "vlastník musí, ale spojenie "v najvyššej možnej miere". Navyše je tam upresnenie ku komunikácii poštou, zároveň na začiatku článku spojenie "zúčastnené strany sa dohodli". Ak sa nedohodneme, tento odstavec v zmluve nebude - viď červené vysvetlivky v zmluve v hornej časti vzoru zmluvy. 

V zmluve čl.III. odst. sa uvádza, že zástupca vlastníkov bude svojim podpisom schvaľovať všetky výdavky (faktúry, nákupy v hotovosti...) – doteraz to musela schváliť schôdza a drobný nákup minimálne dvaja ďalší vlastníci z domu, po novom to bude úplne bez kontroly a dohľadu vlastníkov, čo je nanajvýš podozrivé?

Susedka  

Ide o ochranu vlastníkov. My, ako správca, nepreplatíme žiadnu faktúru, ktorej preplatenie neschváli zástupca vlastníkov, prípadne dvaja zástupcovia vlastníkov, alebo skupina vlastníkov (podľa rozhodnutia vlastníkov pri podpise zmluvy). Samozrejme, všetky väčšie výdavky z FPÚaO sú pred ich realizáciou schvaľované na schôdzi (formou výberových konaní). Bez schválenia vlastníkmi sa žiadna investičná akcia, ani väčšia oprava nemôže uskutočniť. Kúpa náradia a prostriedkov na upratovanie a podobné "prevádzkové" výdavky sú plne v kompetencii zástupcu vlastníkov. Nepredpokladáme, že by Vám kvôli tomu váš terajší správca zvolával schôdzu, nečakajte to ani od nás.


Vážená Susedka,

chceme veriť, že Váš list vlastníkom vznikol iba ako dôsledok Vašej osobnej "premotivovanosti" a nulových informácií o našej spoločnosti. Privítame, ak sa "odtajníte" a nájdete si čas na prekonzultovanie Vašich otázok. Preferujeme osobné stretnutie, pretože väčšina nedorozumení vzniká nedostatočnou komunikáciou. Kontakt na nás nájdete na našich WWW stránkach.

S úctou

Ing. Karol Bitto
Konateľ spoločností
KB-soft s.r.o, KB-byty Čadca s.r.o., KB-byty s.r.o.

Ing. Róbert Rajčan
Konateľ spoločností
KB-consulting s.r.o, KB-byty Čadca s.r.o., KB-byty s.r.o.Autor: Ing. Karol Bitto, 23.3.2023