Na zobrazenie témy je potrebné povoliť JavaScript.

Zmluva o výkone správy - príloha

Navigácia: » Žiadna nadradená téma «

O tejto prílohe

Roluj Späť Na začiatok Ďalej Viac

Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou KB-byty Čadca, s.r.o.

 

Je priebežne aktualizovaný a obsahuje práva a povinnosti správcu a vlastníkov plynúce z platnej novely

 

Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

 

Aktuálne znenie zákona je možné nájsť na viacerých WWW stránkach, napríklad

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

 

a

 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/41065/1/2/zakon-c-182-1993-zz-o-vlastnictve-bytov-a-nebytovych-priestorov

 

V dokumente sú uvedené doslovné znenia paragrafov zo Zákona 182/1993 Z.z. v aktuálnom znení s doplneným číslom paragrafu. V textoch je zmenená iba formulácia

 

predseda a/alebo správca 

 

za výraz

 

správca.

 

V tomto dokumente sú uvedené všetky práva a povinnosti správcu a vlastníkov plynúce zo zákona.

Súčasne boli vynechané (alebo označené svetlošedým písmom) časti textov, ktoré hovodia o SPOLOČENSTVE VLASTNÍKOV a netýkajú sa výkonu správy.